sedoni left all cities
sedoni right all cities

cityguide 728x150 city

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Πανελλαδικής Κλήρωσης Δώρων

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Η κλήρωση δώρων μέσα από τη σελίδα SpoudaZO.gr που φιλοξενείται στο Facebook, τηρεί πλήρως τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει το η ίδια η σελίδα κοινωνικής δικτύωσης καθώς τρέχει πάνω από ειδική πλατφόρμα, συνεργαζόμενου με το Facebook, developer.

2. Ο οργανωτής διατηρεί το δικαίωμα μονομερώς, χωρίς προειδοποίηση και κατά την κρίση του να τροποποιήσει, ανακαλέσει και να μεταβάλει τους όρους της κλήρωσης, ανακοινώνοντας το γεγονός στο χρονολόγιο του Facebook. Σε τέτοια περίπτωση, οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν κανένα δικαίωμα κατά του οργανωτή, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν οποιαδήποτε αποζημίωση. 

3. Ο οργανωτής και οι δωροθέτες δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη σε οποιοδήποτε υλικό σχετικό με την προωθητική ενέργεια της κλήρωσης.  

Δικαίωμα Συμμετοχής

4.Καμία αγορά προϊόντων/υπηρεσιών ή οποιαδήποτε άλλη δέσμευση των ενδιαφερομένων δεν είναι απαραίτητη για δήλωση συμμετοχής.

5. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση έχουνοι φοιτητές - σπουδαστές των ΑΕΙ & ΤΕΙ, του Ανοιχτού Πανεπιστημίου, των ιδιωτικών και δημοσίων ΙΕΚ και όλων των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Μετασχολικής/Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.  Πρέπει να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα, να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τουςκαι να μην ξεπερνούν το 30ο, να είναι κάτοχοι αποδεικτικού φοιτητικής ιδιότητας και είναι ικανοί για κάθε δικαιοπραξία.

6. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα μόνο μίας συμμετοχής ανά κλήρωση.Σε περίπτωση συμμετοχών με κοινά στοιχεία (ίδιο ονοματεπώνυμο και ίδια ημερομηνία γέννησης ή ίδιο email)  οι συμμετοχές θα θεωρούνται άκυρες και θα αποκλείονται.

7. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις οργάνωσης και παροχής δώρων στις κληρώσεις καθώς και οι πρώτου βαθμού συγγενείς τους.

8. Ο οργανωτής διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού – ακύρωσης συμμετοχής που δεν αποδέχεται ή δεν τηρεί οποιονδήποτε όρο του διαγωνισμού. Στην περίπτωση αποκλεισμού συμμετοχής ο οργανωτής απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση παράδοσης δώρου και είναι στη διακριτική του ευχέρεια να το διαθέσει σε άλλο επιλαχόντα. 

Εγκυρότητα Συμμετοχής

9. Έγκυρη θεωρείται κάθε συμμετοχή που πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις.Υποβάλλοντας  συμμετοχή αυτομάτως σημαίνει ότι πληρώ τις προϋποθέσεις και αποδέχομαι τους όρους ανεξαιρέτως.

10. Η καταχώρηση της συμμετοχής γίνεται κατόπιν συμπλήρωσης των υποχρεωτικών πεδίων και υποβολής των στοιχείων που απαιτούνται στην αντίστοιχη φόρμα της εφαρμογής κλήρωσης.

11. Καταχωρημένη συμμετοχή σημαίνει παραλαβή της υποβολής συμμετοχής από τον οργανωτή.

12.Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής συμμετοχών είναι εμφανής στην εφαρμογή κλήρωσης.

13. Ο οργανωτής και οι δωροθέτες δεν φέρουν καμία ευθύνη για μη έγκυρες ή/και έγκαιρες συμμετοχές λόγω πάσης φύσεως αστοχίας υλικού, Η/Υ, software, hardware, internet κλπ, καθώς και όποιου άλλου κολλήματος ή δυσκολίας.

14. Σε περίπτωση διαφωνίας για την εγκυρότητα κάποιας συμμετοχής, υπεύθυνος έγκρισης είναι αποκλειστικά ο οργανωτής που έχει και τον τελευταίο λόγο.

Κλήρωση νικητών

15. Οι τυχεροί θα προκύψουν από τυχαία κλήρωση μεταξύ των έγκυρων συμμετοχών

16. Για κάθε σύσταση της κλήρωσης, που θα οδηγήσει σε έγκυρη υποβολή συμμετοχής, αυτός που κάνει τη σύσταση θα πριμοδοτείται αυτόματα (από την εφαρμογή κληρώσεων) με ένα επιπλέον λαχνό με το όνομα του, στην κληρωτίδα των έγκυρων συμμετοχών.    

17. Οι πιθανότητες επιτυχίας εξαρτώνται από τον αριθμό έγκυρων συμμετοχών και τον αριθμό των δώρων. 

18. Η κλήρωση θα γίνει μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα της προωθητικής ενέργειας, σε χρόνο και χώρο που ορίζει ο οργανωτής.

Ανακοίνωση νικητών

19. Η ανακοίνωση των νικητών θα γίνεται με φωτό/μακέτα στο αντίστοιχο χρονολόγιο του Facebook αλλά και στην ιστοσελίδα www.SpoudaZO.gr.

20. Οι τυχεροί θα ειδοποιούνται προσωπικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε περίπτωση που το μήνυμα επιστρέψει στον οργανωτή λόγω άκυρης διεύθυνσης (email) ή ο παραλήπτης δεν απαντήσει έγκαιρα (εντός μίας ημερολογιακής εβδομάδας από τη μέρα της αποστολής) η συμμετοχή θεωρείτε άκυρη και ο οργανωτής έχει δικαίωμα να διαθέσει το δώρο στον επόμενο επιλαχών.

Δώρα & Παραλαβή

21. Τα δώρα είναι πολυάριθμα και διαφόρων αξιών. Αναλυτικά περιγράφονται στην εφαρμογή του διαγωνισμού και στα μέσα επικοινωνίας της προωθητικής ενέργειας.

22. Τα δώρα θα κληρωθούν στους τυχερούς ή στους επιλαχόντες με σειρά που ορίζει ο οργανωτής..

23. Τα δώρα δεν μεταβιβάζονται, δεν ανταλλάσσονται, ούτε υποκαθίστανται με χρήματα.

24. Η διαδικασία παραλαβής των δώρων από τους τυχερούς ορίζεται από τον οργανωτή και επικοινωνείτε στους τυχερούς. Ο χώρος και ο χρόνος ορίζεται από τον οργανωτή και τον εκάστοτε δωροθέτη.

25. Κατόπιν ειδοποίησής τους για την παραλαβή του δώρου τους, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οι τυχεροί, θα πρέπει να το παραλάβουν εγκαίρως, σε χρονική περίοδο και χώρο που ορίζεται από τον οργανωτή ή τον εκάστοτε δωροθέτη, με επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας (ιδίων στοιχείων με τα δηλωθέντα κατά την υποβολή συμμετοχής).

26. Αποτυχία ή αδυναμία έγκαιρης ή/και έγκυρης παραλαβής του δώρου από οποιονδήποτε τυχερό, σημαίνει μετακύληση του δώρου σε επιλαχόντα. 

27. Οι δωροθέτες δεν φέρουν καμία ευθύνη για αποτυχημένη ή καθυστερημένη προσπάθεια ειδοποίησης των τυχερών.

Προσωπικά Στοιχεία

28. Ο οργανωτής δεσμεύεται να μην επεξεργαστεί περεταίρω ή μεταπωλήσει τα στοιχεία των συμμετεχόντων, βάση του άρθρου 13 του Ν.2472/97 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

29. Το ονοματεπώνυμο, το όνομα χρήστη και η φωτογραφία του προφίλ (facebook) των τυχερών ή/και των επιλαχόντων μπορεί να δημοσιευθούν και θα κοινοποιηθούν στο facebook και στην ιστοσελίδα SpoudaZO.gr, χωρίς να δικαιολογείται οποιαδήποτε άλλη οικονομική ή άλλης φύσεως απαίτηση από τους τυχερούς.

Νομικά

30. Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και η οποιαδήποτε νομική διαφορά σχετικά με την προωθητική ενέργεια θα επιλύεται από τα καθ’ ύλη αρμόδια δικαστήρια της Πάτρας.

31. Οι όροι συμμετοχής είναι κατατεθειμένοι στον συμβολαιογράφο Πατρών, Νικόλαο Σπανό του Γεωργίου (Πάτρα, Κανάρη 48-52, 1ος όροφος).

32. Κάθε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει, με έξοδά του, ακριβές αντίγραφο των όρων από τον παραπάνω συμβολαιογράφο.

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Become Global Citizen Πανελλαδική Φοιτητική Κλήρωση Δώρων »

Το ​SpoudaZO.gr δεν φέρει ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου, ​για τα σχόλια που φιλοξενεί μέσω της πλατφόρμας του facebook. Παρακαλούμε να σχολιάζεις με ευγένεια και σεβασμό προς τους συνομιλητές σου. Απόφυγε τις ύβρεις και τους χαρακτηρισμούς. Σε περίπτωση που θεωρείς πως θίγεσαι, ​για οποιονδήποτε λόγο, από κάποιο εξ’ αυτών, ​μπορείς να το αναφέρεις (report) απευθείας στο facebook πατώντας το "x" δεξιά και μετά "αναφορά" καθώς και να επικοινωνήσεις ​μαζί μας, μέσω της φόρμας επικοινωνίας, ώστε να ​προβούμε στις αρμόζουσες ενέργειες.​