sedoni left all cities
sedoni right all cities

Τα νεότερα του Πανεπιστημίου Πατρών

Κύριο Τα νεότερα του Πανεπιστημίου Πατρών

30-31.3.23 | Διήμερο επιστημονικό συνέδριο με τίτλο «Πάτρα, πύλη στη Δύση (13ος–20ός αιώνας): θεσμοί, οικονομία, άνθρωποι, πολιτισμός»

Το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας, με τη στήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, διοργανώνουν διήμερο επιστημονικό συνέδριο με τίτλο «Πάτρα, πύλη στη Δύση (13ος–20ός αιώνας): θεσμοί, οικονομία, άνθρωποι, πολιτισμός». Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών από τις 30 έως τις 31 Μαρτίου 2023 και είναι ανοικτό σε όλους όσους επιθυμούν να το παρακολουθήσουν. Στην προβληματική του συνεδρίου ανήκουν θέματα όπως οι σχέσεις που αναπτύχθηκαν μεταξύ της Βυζαντινής Πάτρας και της Δύσης, η διακίνηση ιδεών και πρακτικών, η εμπορική άνθιση του 19ου και 20ού αιώνα, οι μεταναστεύοντες στη Δύση Πατρινοί και άλλα. Το πρόγραμμα, η αφίσα και οι περιλήψεις των ανακοινώσεων έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο http://patrasgatetowest.wpnet.upatras.gr/

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΜΣ του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με τίτλο ¨Λογιστική στο Σύγχρονο Περιβάλλον Διοίκησης¨ [Master of Science (MSc) in “Accounting in the Modern Management Environment”] για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Π.Μ.Σ
’’ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ -MASTER IN ACCOUNTING IN THE MODERN MANAGEMENT ENVIRONMENT’’ 2023-2024
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για την ένταξή τους κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) με τίτλο: «Λογιστική στο Σύγχρονο Περιβάλλον Διοίκησης», (ΦΕΚ 2555/16.6.2021). Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα κατ’ έτος ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε εξήντα (60). Το Π.Μ.Σ οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «Λογιστική στο Σύγχρονο Περιβάλλον Διοίκησης» [Master of Science (MSc) in “Accounting in the Modern Management Environment”].

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε δύο (2) διδακτικά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης και κρίσης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε 8 (οκτώ) μαθήματα συνολικά κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα (Α΄ και Β΄) και η επιτυχής εκπόνηση διπλωματικής εργασίας κατά το Β΄ εξάμηνο. Η διδασκαλία των μαθημάτων θα γίνεται κατά κανόνα τις ημέρες Σάββατο και Κυριακή.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, πτυχιούχοι τμημάτων των πρώην ΤΕΙ, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΑΣΕΙ. Η αποδοχή αλλοδαπών φοιτητών θα γίνεται εφόσον προσκομίσουν πιστοποιητικό ελληνικής γλωσσομάθειας.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα γίνονται δεκτές μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας: https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm#, μέχρι την 17η Ιουνίου 2023.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποψηφιότητας στο ΠΜΣ (Α. Υποχρεωτικά, Β. Προαιρετικά) που θα πρέπει να καταθέσουν ηλεκτρονικά οι υποψήφιοι, είναι:

Α. Υποχρεωτικά

1. Ηλεκτρονική αίτηση στο portal: https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm#
2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.
3. Αντίγραφο Πτυχίου / Διπλώματος .
4. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας (διπλής όψεως).
5. Επίσημο Αποδεικτικό Γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας (Proficiency Cambridge ή Michigan, Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Proficiency Γ2 ή οτιδήποτε άλλο αυτού του επιπέδου έχει επίσημα αναγνωρισθεί από τον ΑΣΕΠ). (σε περίπτωση που δεν υπάρχει αποδεικτικό γλωσσομάθειας πραγματοποιείται σχετική εξέταση).

Β. Προαιρετικά

1. Επιστημονικές δημοσιεύσεις/διακρίσεις.
2. Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά/βεβαιώσεις επίσημου ασφαλιστικού φορέα. Στα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις θα πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του εργοδότη, το είδος της εργασίας και το ακριβές χρονικό διάστημα απασχόλησης.
3. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας (με ακριβή Μ.Ο.).
4. Άλλα πτυχία ΑΕΙ, μεταπτυχιακοί τίτλοι, ξένες γλώσσες εκτός της αγγλικής, πιστοποιητικά ειδικών σεμιναρίων (π.χ. γνώσεις Η/Υ κ.α.), διδακτικό έργο, υποτροφίες και βραβεία
5. Συστάσεις από άτομα με ακαδημαϊκή ή υψηλόβαθμη επαγγελματική θέση (ονοματεπώνυμο, είδος θέσης, στοιχεία επικοινωνίας).

Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται ως εξής: (α) στη πρώτη φάση που είναι προκριματική, εξετάζεται αν οι υποψήφιοι έχουν προσκομίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (β) στη δεύτερη φάση γίνεται η αξιολόγηση των υποψηφίων που προκρίθηκαν, σε 2 επίπεδα: Στο πρώτο επίπεδο, η αξιολόγηση που έχει ως συντελεστή βαρύτητας 70%, προκύπτει κυρίως από τα ακόλουθα κριτήρια: βαθμός πτυχίου, ακαδημαϊκή ή/και επαγγελματική συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ, επαγγελματική εμπειρία, συναφείς επαγγελματικές πιστοποιήσεις, και ακαδημαϊκό έργο. Στο δεύτερο επίπεδο, η αξιολόγηση με συντελεστή βαρύτητας 30% περιλαμβάνει την συνέντευξη των υποψηφίων, η οποία πραγματοποιείται σε συγκεκριμένη ημερομηνία που ορίζεται από την Συντονιστική Επιτροπή. Ακολούθως, με βάση την τελική βαθμολογία κάθε υποψηφίου, καταρτίζεται από τη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ, ο κατάλογος των υποψηφίων με αξιολογική σειρά κατάταξης. Σε περίπτωση ισοβαθμίας των υποψηφίων φοιτητών, εισάγονται ως υπεράριθμοι όσοι ισοβαθμούν με τον τελευταίο επιτυχόντα.
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές για τη συμμετοχή τους στο ΠΜΣ καταβάλλουν τέλη φοίτησης, τα οποία ανέρχονται στο ποσό των 1.500€ ανά εξάμηνο. Η καταβολή των τελών φοίτησης γίνεται σε δύο ισόποσες δόσεις. Το Π.Μ.Σ παρέχει υποτροφίες με τη μορφή μερικής ή ολικής απαλλαγής διδάκτρων (ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του ΦΕΚ 4899/Τ.Β./16.9.2022 και των νόμων 4957/21.7.2022 και 5029/10.03.2023).

Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή διευκρινιστικών ερωτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο του μεταπτυχιακού προγράμματος https://mscaccount.bma.upatras.gr/

SpoudaZO Team

Δημοσιεύουμε άρθρα που σε ενδιαφέρουν! Έχεις άποψη και αιχμηρή πένα; Γίνε αρθρογράφος με μια απλή εγγραφή στο site και δημοσίευσε τα δικά σου άρθρα και ανταποκρίσεις από τη σχολή σου και την πόλη που σπουδάζεις. Αναφέρουμε πάντα τις πηγές μας αλλά αν κρίνεις ότι το περιεχόμενο μας παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα, επικοινώνησε μαζί μας. Θα απαντήσουμε το συντομότερο δυνατόν. Το SpoudaZO.gr δεν υιοθετεί και δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο των άρθρων και τις απόψεις των συγγραφέων τους

Το ​SpoudaZO.gr δεν φέρει ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου, ​για τα σχόλια που φιλοξενεί μέσω της πλατφόρμας του facebook. Παρακαλούμε να σχολιάζεις με ευγένεια και σεβασμό προς τους συνομιλητές σου. Απόφυγε τις ύβρεις και τους χαρακτηρισμούς. Σε περίπτωση που θεωρείς πως θίγεσαι, ​για οποιονδήποτε λόγο, από κάποιο εξ’ αυτών, ​μπορείς να το αναφέρεις (report) απευθείας στο facebook πατώντας το "x" δεξιά και μετά "αναφορά" καθώς και να επικοινωνήσεις ​μαζί μας, μέσω της φόρμας επικοινωνίας, ώστε να ​προβούμε στις αρμόζουσες ενέργειες.​