sedoni left all cities
sedoni right all cities

Δράσεις διά βίου μάθησης στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Κύριο Δράσεις διά βίου μάθησης στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού

Η δράση στοχεύει σε απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους κατόχους διδακτορικού διπλώματος μέσω της ανάθεσης αυτοδύναμης διδασκαλίας, οι οποίοι έχουν λάβει το διδακτορικό τους εντός της τελευταίας δεκαετίας (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης μετά την 1/1/2013) και διαθέτουν σωρευτική άσκηση αυτοδύναμου διδακτικού έργου σε ΑΕΙ που δεν υπερβαίνει τα 5 ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Αποκλείεται η απασχόληση ως ωφελούμενων - εντεταλμένων διδασκόντων φυσικών προσώπων που έχουν μία από τις ακόλουθες ιδιότητες:

 • Ομότιμοι Καθηγητές και αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ του οικείου ή άλλου ΑΕΙ της ημεδαπής ή αλλοδαπής
 • μέλη ΔΕΠ, Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) των ΑΕΙ, Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ) του ΕΑΠ
 • ερευνητές και λειτουργικοί επιστήμονες ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α τουν. 4310/2014 (Α’ 258) και λοιπών ερευνητικών οργανισμών
 • συνταξιούχοι του ιδιωτικού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα
 • υπάλληλοι με σχέση δημόσιου δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014
 • φυσικά πρόσωπα που έχουν υπερβεί το 67ο έτος της ηλικίας.

Δεν είναι δυνατός ο επιμερισμός μιας θέσης σε περισσότερους ωφελούμενους.

Κάθε Δικαιούχος/ ΑΕΙ δικαιούται να υποβάλει πρόταση στην παρούσα για το μέγιστο αριθμό των ωφελούμενων/θέσεων σύμφωνα με τον Πίνακα 1 του επισυναπτόμενου Παραρτήματος Α: "Αριθμός Θέσεων/Ωφελούμενων ανά Ίδρυμα", σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ).

Η προκήρυξη για την επιλογή των ωφελουμένων οφείλει να συνάδει με το εκπαιδευτικό θεσμικό πλαίσιο (Ν.4957/2022 όπως ισχύει), να δημοσιεύεται σε εμφανές σημείο της ιστοσελίδας των δικαιούχων ΑΕΙ, να ακολουθεί κατά το δυνατόν προτυποποιημένη μορφή και να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

 • μέγιστο αριθμό διαθέσιμων θέσεων ωφελούμενων ανά Τμήμα, με κατονομή που προκύπτει με απόφαση της Συγκλήτου ή αντίστοιχου αρμόδιου οργάνου του Ιδρύματος
 • τον τίτλο και γνωστικό αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης
 • το διδακτικό έργο που πρόκειται να ανατεθεί (μάθημα, ώρες) 
 • τη μεθοδολογία και κριτήρια επιλογής των ωφελουμένων - μοριοδότησης τυπικών και ποιοτικών προσόντων των υποψηφίων, όπως τίτλοι σπουδών, ερευνητικό και επιστημονικό έργο, υπεύθυνη δήλωση για τυχόν προγενέστερη αυτόνομη διδακτική εμπειρία, κ.α.
 • τη διάρκεια της σύμβασης
 • το καθεστώς απασχόλησης (πλήρους ή μερικής σε περίπτωση σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου)
 • υπόδειγμα-παράρτημα πρότυπης σύμβασης με ωφελούμενους (σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ή/και ανάθεσης έργου όπως επιλεγεί).

Η σύμβαση ανά ωφελούμενο ακολουθεί το υπόδειγμα της αντίστοιχης προκήρυξης εκάστου δικαιούχου ΑΕΙ, περιλαμβάνει τις υποχρεώσεις και τους ειδικότερους όρους απασχόλησης και υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ. Επιτρέπεται η σύναψη σύμβασης μεταξύ εκάστου ωφελούμενου και ενός μόνο ΑΕΙ ανά ακαδημαϊκό έτος. Προς το σκοπό αυτό, ο δικαιούχος πριν την υπογραφή των συμβάσεων, αποστέλλει στην μονάδα Β3.2 της ΕΥΔ ΠΑΔΚΣ τα ΑΦΜ των ωφελουμένων για λόγους σχετικής διασταύρωσης.

Το ύψος των μηνιαίων αποδοχών των ωφελούμενων καθορίζεται υπό την παρ. 5 του άρθρου 173 του Ν. 4957/2022 για τις μηνιαίες αποδοχές των εντεταλμένων διδασκόντων στο ογδόντα τοις εκατό (80%) του βασικού μισθού του Μ.Κ.1 της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ, καθώς και στο 80% του ειδικού επιδόματος διδασκαλίας και έρευνας της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή, για πλήρη απασχόληση, σύμφωνα με το θεσμκό πλαίσιο ν. 5045/2023 όπως ισχύει. Σε περίπτωση επιλογής τους με καθεστώς μερικής απασχόλησης εφαρμόζεται η παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4472/2017 (Α’ 74).

Εάν κατά την εξέλιξη του ακαδημαϊκού έτους προκύψει αδυναμία συνέχισης του διδακτικού έργου εκ μέρους του ωφελούμενου, προκειμένου να μη διαταραχθεί η αλληλουχία των μαθημάτων στο πρόγραμμα σπουδών, επιτρέπεται η ανάθεση του υπολειπόμενου διδακτικού έργου στον πρώτο επιλαχόντα ή, εφόσον δεν υπάρχει, η επανάληψη πρόσκλησης του Ιδρύματος για το υπολειπόμενο διδακτικό έργο.

Παραδοτέο είναι η υλοποίηση των συμβάσεων των ωφελουμένων και σχετικής αποκτηθείσας εμπειρίας - διδακτικού έργου, που πιστοποιούνται βάσει σχετικής βεβαίωσης του Προέδρου του οικείου Τμήματος.​​​

SpoudaZO Team

Δημοσιεύουμε άρθρα που σε ενδιαφέρουν! Έχεις άποψη και αιχμηρή πένα; Γίνε αρθρογράφος με μια απλή εγγραφή στο site και δημοσίευσε τα δικά σου άρθρα και ανταποκρίσεις από τη σχολή σου και την πόλη που σπουδάζεις. Αναφέρουμε πάντα τις πηγές μας αλλά αν κρίνεις ότι το περιεχόμενο μας παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα, επικοινώνησε μαζί μας. Θα απαντήσουμε το συντομότερο δυνατόν. Το SpoudaZO.gr δεν υιοθετεί και δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο των άρθρων και τις απόψεις των συγγραφέων τους

Το ​SpoudaZO.gr δεν φέρει ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου, ​για τα σχόλια που φιλοξενεί μέσω της πλατφόρμας του facebook. Παρακαλούμε να σχολιάζεις με ευγένεια και σεβασμό προς τους συνομιλητές σου. Απόφυγε τις ύβρεις και τους χαρακτηρισμούς. Σε περίπτωση που θεωρείς πως θίγεσαι, ​για οποιονδήποτε λόγο, από κάποιο εξ’ αυτών, ​μπορείς να το αναφέρεις (report) απευθείας στο facebook πατώντας το "x" δεξιά και μετά "αναφορά" καθώς και να επικοινωνήσεις ​μαζί μας, μέσω της φόρμας επικοινωνίας, ώστε να ​προβούμε στις αρμόζουσες ενέργειες.​