sedoni left all cities
sedoni right all cities

COSMOTE: Υποτροφίες 2016

Αναλυτική Προκήρυξη Προγράμματος Υποτροφιών COSMOTE 2016

Ο ΟΤΕ και η COSMOTE, προκηρύσσουν συνολικά πενήντα μια (51) Υποτροφίες για πανεπιστημιακές σπουδές στην Ελλάδα (εφεξής «το Πρόγραμμα»). 

Οι Υποτροφίες θα απονεμηθούν σε αποφοίτους Ελληνικών Δημοσίων Γενικών ή/ και Επαγγελματικών Λυκείων του σχολικού έτους 2015-2016, που έχουν εισαχθεί σε Πανεπιστήμια της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, ως πρωτοετείς φοιτητές.

Ειδικότερα, θα απονεμηθούν πενήντα (50) Υποτροφίες, με συνολικό μικτό ποσό κάθε μίας από αυτές δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000 €), καθώς και μία (1) τιμητική Υποτροφία «Ζαχαρίας Πιπερίδης» συνολικού μικτού ποσού είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000 €). 

Η Υποτροφία, «Ζαχαρίας Πιπερίδης» θα απονεμηθεί σε πρωτοετή φοιτητή/τρια, Πολυτεχνικής Σχολής της χώρας, του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, από όπου εν προκειμένω είχε αποφοιτήσει και ο ίδιος ο Ζαχαρίας Πιπερίδης, ο οποίος υπήρξε διακεκριμένο στέλεχος του Ομίλου ΟΤΕ. 

Σημειώνεται ότι νόμιμοι φόροι, τέλη, κρατήσεις, καθώς και οποιαδήποτε τυχόν άλλη δαπάνη απαιτείται για τη λήψη της κάθε υποτροφίας, θα βαρύνει τον κάθε ένα δικαιούχο αυτής ξεχωριστά.

Το καθαρό ποσό καθεμίας από τις παραπάνω Υποτροφίες θα καταβληθεί σε κάθε υπότροφο σε τέσσερις (4) ισόποσες δόσεις.

 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση για να λάβουν μία από τις πενήντα μία  Υποτροφίες (υποψήφιοι υπότροφοι), θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1) Να έχουν αποφοιτήσει κατά το τρέχον έτος (2016) από Ελληνικό Δημόσιο Γενικό ή Επαγγελματικό Λύκειο και να είναι επιτυχόντες πρωτοετείς φοιτητές μέσω του συστήματος Πανελλαδικών Εξετάσεων, σε Πανεπιστήμια της Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΑΕΙ) στην Ελλάδα, με μόρια εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση τουλάχιστον δεκαέξι χιλιάδες (16.000) και άνω. Στη συγκεκριμένη κατηγορία δεν περιλαμβάνονται οι Στρατιωτικές, Αστυνομικές και Εκκλησιαστικές Σχολές.


2) Το * κατά κεφαλήν ετήσιο εισόδημα επιβολής εισφοράς, όπως προκύπτει από το ΤελικόΕκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος («Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου»), για το φορολογικό έτος 2015 (υποβολή εντός ημερολογιακού έτους 2016), των γονέων του υποψηφίου υποτρόφου, καθώς και του ίδιου του υποψηφίου, σε περίπτωση που υποβάλλει ατομική δήλωση εισοδήματος, να μην υπερβαίνει το ποσόν των εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000€).


3) Μέχρι την ημερομηνία ανακοίνωσης των υποτρόφων του Προγράμματος Υποτροφιών COSMOTE 2016, να μην έχουν λάβει υποτροφία από κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, για τον ίδιο σκοπό, το ποσό της οποίας ανέρχεται σε 5.000€ (πέντε χιλιάδες ευρώ) και άνω.


4) Να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τη σχετική αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία στην παρούσα Προκήρυξη, το αργότερο μέχρι τηνκαταληκτική ημερομηνία και ώρα της αποκλειστικής προθεσμίας που αναφέρεται παρακάτω.


* Κατά Κεφαλήν Ετήσιο Εισόδημα Επιβολής Εισφοράς: Στην περίπτωση οικογένειας, αφορά στο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα επιβολής εισφοράς (και των δύο γονέων αθροιστικά), διαιρούμενο με τον αριθμό των ατόμων που δηλώνονται (των δύο γονέων και των λοιπών προστατευόμενων μελών). 

Στην περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας, αφορά στο ετήσιο εισόδημα επιβολής εισφοράς του ενός γονέα, διαιρούμενο με τον αριθμό των ατόμων που δηλώνονται (του ενός γονέα και των λοιπών προστατευόμενων μελών).

Στην περίπτωση διαζευγμένων γονιών αφορά στο ετήσιο εισόδημα επιβολής εισφοράς του γονέα που έχει την επιμέλεια του υποψηφίου, διαιρούμενο με τον αριθμό των ατόμων που δηλώνονται (του γονέα που έχει την επιμέλεια και των λοιπών προστατευόμενων μελών). 

Σε διαφορετική περίπτωση, αφορά στο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα επιβολής εισφοράς τρίτου, που έχει αναλάβει την άσκηση της επιμέλειας του υποψηφίου υποτρόφου, διαιρούμενο με τον αριθμό των ατόμων που δηλώνονται (του προσώπου που ασκεί την επιμέλεια του υποψηφίου υποτρόφου και των λοιπών προστατευόμενων μελών του).

B. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmote-scholarships.gr, οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν μία από τις πενήντα μία Υποτροφίες μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για τους όρους της παρούσας Προκήρυξης και τον τρόπο συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης υποψηφιότητας υποτρόφου. Η κατάθεση των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Καταληκτική ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων και της προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών ορίζεται η 17/10/2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00.


Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε πρόβλημα, κατά την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητάς τους, θα δύνανται να επικοινωνούν στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή στο τηλέφωνο 210 6115754 από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 10:00 – 13:00.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Α) Η κατάθεση των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδαςwww.cosmote-scholarships.gr. Πιο συγκεκριμένα, κάθε υποψήφιος θα πρέπει να αναρτήσει τα πρωτότυπα όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών, στο πεδίο «Δικαιολογητικά», σε μορφή αρχείου εικόνας (τύπου jpg, png, gif, bmp, jpeg) ή σε μορφή αρχείου τύπου pdf. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά που θα σταλούν ταχυδρομικά, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, δεν θα ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση των υποψηφίων.


Β) Δε θα ληφθούν υπόψη οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί μετά την προαναφερθείσα καταληκτική ημερομηνία και ώρα.


Γ) Ο ΟΤΕ και η COSMOTE διατηρούν το δικαίωμα να θεωρούν ότι η αίτηση έχει υποβληθεί από τον υποψήφιο και ότι τα στοιχεία που δηλώνονται είναι ακριβή και αληθή, διατηρούν δε κάθε δικαίωμα να ακυρώσουν την αίτηση ή την υποψηφιότητα ή την ανακήρυξη του αιτούντος σε υπότροφο εάν δεν τηρηθούν οι προϋποθέσεις της παρούσας προκήρυξης ή διαπιστώσουν ανακρίβεια στα δηλωθέντα στοιχεία.


Δ) Ο υποψήφιος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που δηλώνει κατά την υποβολή της αίτησής του, η οποία θα πρέπει να είναι υπό τον πλήρη και αποκλειστικό έλεγχό του. Ο ΟΤΕ και η COSMOTE δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία του υποψηφίου ή του υποτρόφου, από τυχόν πρόσβαση τρίτων στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που θα δηλωθεί, θα αποτελεί το αποκλειστικό μέσο ενημέρωσης των υποψηφίων από τον ΟΤΕ και την COSMOTE, σχετικά με το Πρόγραμμα των Υποτροφιών.


Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Γ.1. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι υποψήφιοι υπότροφοι συμπληρώνουν και υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά , τα οποία αναγράφονται κατωτέρω στην παράγραφο Γ.2, στην ιστοσελίδα www.cosmote-scholarships.gr μέχρι την προαναφερθείσα καταληκτική ημερομηνία και ώρα.

Με την υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών, ο κάθε υποψήφιος δηλώνει ρητά και ανέκκλητα ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας προκήρυξης και της σχετικής αίτησης, ότι όλα τα στοιχεία που έχει συμπληρώσει στην αίτηση είναι αληθή και ότι όλα τα δικαιολογητικά που έχει υποβάλει είναι έγκυρα.

Γ.2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ- ΕΓΓΡΑΦΑ 

1) Δελτίο Ταυτότητας.


2) Απολυτήριο από το Λύκειο αποφοίτησης.


3) Βεβαίωση Συμμετοχής στις Πανελλαδικές εξετάσεις


4) Βεβαίωση εγγραφής από τη Γραμματεία της Σχολής στην οποία έχει εισαχθεί ο υποψήφιος υπότροφος.


5) Το **Τελικό Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος («Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου») για το φορολογικό έτος 2015 (υποβολή εντός ημερολογιακού έτους 2016) του/των ατόμου/των του/των οποίου /ων ο υποψήφιος είναι προστατευόμενο μέλος, καθώς και του ίδιου του υποψηφίου, σε περίπτωση που υποβάλλει ατομική δήλωση εισοδήματος. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει προσωπικά εισοδήματα, θα πρέπει να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, ότι δεν έχει προσωπικά εισοδήματα και δεν υποβάλλει σχετική δήλωση. Στην περίπτωση που οι γονείς του υποψηφίου είναι διαζευγμένοι ή δεν βρίσκονται εν ζωή, θα πρέπει να υποβάλει το Τελικό Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος («Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου»), για το φορολογικό έτος 2015, του ατόμου που έχει ως προστατευόμενο μέλος τον υποψήφιο.


6) Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του υποψηφίου.


7) Το πιστοποιητικό γέννησης του υποψηφίου, από το Δήμο στα δημοτολόγια του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο υποψήφιος.


8) Μια πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία ταυτότητας.


9) Τουλάχιστον μια συστατική επιστολή από καθηγητές του Λυκείου, από το οποίο αποφοίτησε ο υποψήφιος ή από άλλους που γνωρίζουν και μπορούν να τεκμηριώσουν την εν γένει πορεία και το χαρακτήρα του υποψηφίου. Σχετικό πρότυπο επιστολής παρέχεται στην ιστοσελίδα των υποτροφιών.**Τελικό Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος («Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου»): Στην περίπτωση οικογενείας, αφορά στο Τελικό Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος («Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου») και των δύο γονέων. 

Στην περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας, αφορά στο Τελικό Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος («Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου») του ενός γονέα. 

Στην περίπτωση διαζευγμένων γονιών αφορά στο Τελικό Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος («Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου») του γονέα που έχει την επιμέλεια του υποψηφίου.

Σε διαφορετική περίπτωση, αφορά στο Τελικό Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος («Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου») τρίτου, που έχει αναλάβει την άσκηση της επιμέλειας του υποψηφίου υποτρόφου.Στην περίπτωση που ο υποψήφιος υπότροφος:

1) Είναι άνδρας υποψήφιος, θα πρέπει να υποβάλει βεβαίωση από το αρμόδιο στρατολογικό γραφείο ότι έχει απαλλαγεί από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις ή έχει λάβει αναβολή κατάταξης για όλη τη διάρκεια των σπουδών του ή υπεύθυνη δήλωση, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του, στην οποία θα δηλώνεται από τον υποψήφιο ότι έχει υποβάλλει αίτημα χορήγησης αναβολής αλλά ακόμα δεν έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ή υπεύθυνη δήλωση, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται από τον υποψήφιο ότι δεν έχει λάβει μέχρι την ημέρα υποβολής της αίτησης πρόσκληση κατάταξης.


2) Είναι μέλος οικογένειας με άνεργο ή άνεργους γονείς/ άνεργο ά άνεργους ασκούντες την επιμέλεια του υποψηφίου υποτρόφου θα πρέπει να προσκομίσει τη βεβαίωση επιδότησης ανεργίας του κάθε γονέα που είναι άνεργος, από το υποκατάστημα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) στα μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένοι οι γονείς του ή την κάρτα ανεργίας του κάθε άνεργου γονέα ή άνεργου προσώπου που ασκεί την επιμέλεια του υποψηφίου υποτρόφου.


3) Έχει ο ίδιος ή κάποιο/α μέλος/η της οικογενείας του- με συγγένεια Α Βαθμού- αναπηρία, θα πρέπει να προσκομίσει σχετική πιστοποίηση, στην οποία θα αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας, από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), ή εναλλακτικά από τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές, Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.), Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.) και την Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας.


4) Είναι αλλοδαπός, θα πρέπει να προσκομίσει την ισχύουσα άδεια νόμιμης παραμονής του στην Ελλάδα. Διευκρινίζεται ότι η υποχρέωση αυτή δεν αφορά σε πολίτες υπηκόους Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


5) Έχει δηλώσει ότι γνωρίζει μια ή περισσότερες ξένες γλώσσες, θα πρέπει να προσκομίσει το/τα αντίστοιχο/α πτυχίο/α ξένης γλώσσας/ξένων γλωσσών, διαφορετικά δεν θα συνεκτιμηθεί η γνώση ξένης γλώσσας, κατά την αξιολόγηση της αίτησής του.


6) Είναι προστατευόμενο μέλος τρίτου, θα πρέπει να προσκομίσει τη σχετική δικαστική απόφαση βάσει της οποίας ορίζεται ως ασκών την επιμέλεια του υποψηφίου υποτρόφου.


7) Είναι προστατευόμενο μέλος ενός από τους δύο γονείς:

α. λόγω διαζυγίου, θα πρέπει να προσκομίσει τη δικαστική απόφαση για την επιμέλεια του προσώπου του υποψήφιου ή σχετικό συμφωνητικό των γονέων επικυρωμένο από το Δικαστήριο.

β. λόγω θανάτου ενός εκ των δύο γονέων, θα πρέπει να προσκομίσει σχετική ληξιαρχική πράξη θανάτου.

Ο ΟΤΕ και η COSMOTE διατηρούν το δικαίωμα να παρατείνουν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής συμμετοχών ή/και τη χρονική διάρκεια της ανακήρυξης των υποτρόφων. Κάθε τέτοια αλλαγή ή παράταση θα ανακοινώνεται αποκλειστικά στην ιστοσελίδα www.cosmote-scholarships.gr. Επίσης, ο ΟΤΕ και η COSMOTE διατηρούν το δικαίωμα, κατά την κρίση τους, να ζητήσουν από οποιοδήποτε υποψήφιο, είτε πριν είτε μετά την ανακήρυξη των υποτρόφων, επιπλέον έγγραφα, για πιστοποίηση της εγκυρότητας των ήδη δηλωθέντων έγκυρων στοιχείων από τον υποψήφιο.

Σημαντική επισήμανση: Στις παρακάτω περιπτώσεις, οι συμμετοχές θα κριθούν άκυρες και ως εκ τούτου δεν θα ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων:

• Εάν η αίτηση και όλα τα δικαιολογητικά δεν υποβληθούν ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδαwww.cosmote-scholarships.gr, αλλά κάποιο από αυτά ή όλα τυχόν αποσταλούν με οποιοδήποτε άλλο τρόπο (ενδεικτικά ταχυδρομικά, με αποστολή e-mail κ.α.) 
• Εάν η παραπάνω ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης και όλων των δικαιολογητικών δεν πραγματοποιηθεί μέχρι την προαναφερόμενη καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων συμμετοχής και υποβολής δικαιολογητικών.
• Εάν δεν υποβληθούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά, μέχρι την προαναφερόμενη καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων συμμετοχής και υποβολής δικαιολογητικών.
• Εάν τυχόν παραποιηθούν με οποιοδήποτε τρόπο τα υποβαλλόμενα στοιχεία και δικαιολογητικά.


Γ.3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

Κατά την εκτίμηση των υποψηφιοτήτων, όπως αυτά θα αποδεικνύονται και από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά (παράγραφος Γ.2), βαρύνουσα σημασία θα έχει η κοινωνική και οικονομική κατάσταση του υποψηφίου υποτρόφου και της οικογένειάς του, καθώς και η σχολική του επίδοση.

Α. Κοινωνικο- οικονομική κατάσταση του υποψηφίου και της οικογενείας του:
• Η οικονομική κατάσταση του υποψηφίου υποτρόφου και των γονέων/κηδεμόνα του. 
• Υποψήφιος υπότροφος ή μέλος οικογενείας του ( Ά Βαθμού συγγένειας) με αναπηρία.
• Υποψήφιος με άνεργο/ους γονέα/είς ή κηδεμόνα. 
• Η οικογενειακή κατάσταση του υποψηφίου (ενδεικτικά αναφέρονται: αν είναι παιδί πολύτεκνης οικογένειας με ανήλικα αδέρφια, αν είναι παιδί μονογονεϊκής οικογένειας, αν έχει αδέλφια που σπουδάζουν εκτός του Νομού μόνιμης κατοικίας και φοίτησης του ιδίου).

Β. Σχολική Επίδοση:
• Ο βαθμός Απολυτηρίου Λυκείου.
• Τα Μόρια Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, όπως προκύπτουν από τη Βεβαίωση Συμμετοχής στις Πανελλαδικές εξετάσεις.
• Τα πτυχία ξένων γλωσσών. 

Γ. Άλλα στοιχεία: Η Επιτροπή Αξιολόγησης μπορεί να συνεκτιμήσει ελεύθερα τυχόν άλλους ειδικούς παράγοντες που θα προκύψουν κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων.

Δ. Συνέντευξη υποψηφίων: Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων στο Πρόγραμμα Υποτροφιών COSMOTE 2016, οι υποψήφιοι ενδέχεται να κληθούν να συμμετέχουν και σε μια σύντομη συνέντευξη (προσωπικά, τηλεφωνικά ή/και διαδικτυακά) με στόχο την πληρέστερη εικόνα των υποψηφίων καθώς και την αποσαφήνιση / διευκρίνιση όποιων επιπλέον πληροφοριών είναι απαραίτητες στην Επιτροπή Αξιολόγησης σχετικά με την υποψηφιότητά τους. Η επικοινωνία θα γίνει μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης (e-mail) που έχουν δηλώσει οι υποψήφιοι στην αίτησή τους.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα συνεκτιμήσει όλους τους παραπάνω παράγοντες που απαρτίζουν την αίτηση κάθε υποψηφίου.

Ο ΟΤΕ και η COSMOTE αποφασίζουν κατά την ελεύθερη κρίση τους την χορήγηση των υποτροφιών, αφού εκτιμήσουν όλα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά κάθε υποψηφίου, χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να αιτιολογήσουν την απόφασή τους είτε για την ανακήρυξη είτε για την απόρριψη κάποιου υποψηφίου ως υποτρόφου.

Όλοι οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που θα τους αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησής τους, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από το τέλος της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών, για το αν επιλέχθηκαν ή όχι.


Γ.4. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ- ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Στο πλαίσιο των Υποτροφιών COSMOTE για το έτος 2016, θα απονεμηθούν συνολικά πενήντα μια (51) Υποτροφίες, εκ των οποίων, τουλάχιστον δύο (2) για κάθε Περιφέρεια της Ελλάδος(όπως παρουσιάζονται στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών:http://www.ypes.gr/el/Regions/Aytodioikhsh/Perifereies/Perifereiakesenothtes/), ενώ έως δεκαπέντε (15) δύνανται να απονεμηθούν στο Νομό Αττικής και έως πέντε (5) στο Νομό Θεσσαλονίκης. Σε περίπτωση που για κάποια από τις Περιφέρειες δεν έχουν τεθεί υποψηφιότητες ή οι υποβληθείσες υποψηφιότητες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια της παρούσας, ο ΟΤΕ και η COSMOTE διατηρούν το δικαίωμα να μην ανακηρύξουν υποτρόφους από την Περιφέρεια αυτή και να απονείμουν την αντίστοιχη υποτροφία σε κάποια από τις υπόλοιπες Περιφέρειες, κατά την κρίση τους. 

Σημειώνεται ότι ειδικά για την απονομή της Υποτροφίας «Ζαχαρίας Πιπερίδης» δεν υφίσταται περιορισμός ως προς την επιλογή συγκεκριμένης Περιφέρειας της Ελλάδος, κατά τα ως άνω.  

Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποτρόφων που πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που προβλέπονται στην παρούσα Αναλυτική Προκήρυξη θα συνεκτιμηθούν από Επιτροπή Αξιολόγησης για την ανάδειξη των υποτρόφων.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης για την ανακήρυξη των υποτρόφων είναι εξαμελής και συγκροτείται από τα εξής μέλη: 
(1) στέλεχος που υπάγεται στην Executive Director Εταιρικής Επικοινωνίας Ομίλου ΟΤΕ, 
(2) στέλεχος που υπάγεται στην Νομική Σύμβουλο - Chief Officer Νομικών Υπηρεσιών & Ρυθμιστικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ, 
(3) στέλεχος που υπάγεται στον Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ,
(4) στέλεχος που υπάγεται στον Chief Officer Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου ΟΤΕ, 
(5) στέλεχος που υπάγεται στον Executive Director Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων & Ασφάλισης ομίλου ΟΤΕ και
(6) εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.


Σημειώνεται, τέλος, ότι στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης ή/και στις συνεντεύξεις των υποψηφίων, δύναται να παρευρίσκεται, κατόπιν σχετικής προσκλήσεως και ανεξάρτητος σύμβουλος, χωρίς δικαίωμα ψήφου.


Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Κάθε  Υποτροφία ανέρχεται στο μικτό ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000€), ενώ η Υποτροφία «Ζαχαρίας Πιπερίδης» ανέρχεται στο μικτό ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000 €). Το καθαρό ποσό κάθε υποτροφίας, θα καταβάλλεται προς τον υπότροφο σε τέσσερις (4) ισόποσες δόσεις. Το καθαρό ποσό της πρώτης δόσης, μετά την αφαίρεση των αναλογούντων νόμιμων φόρων, τελών, κρατήσεων, και οποιαδήποτε άλλη δαπάνης απαιτείται για τη λήψη αυτής, θα καταβληθεί στον υπότροφο εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την οριστικοποίηση της επιλογής των υποτρόφων.

Τα καθαρά ποσά της δεύτερης, τρίτης και τέταρτης δόσης της υποτροφίας, όπως θα προκύψουν, με βάση τις διατάξεις που θα ισχύουν κατά το χρόνο καταβολής τους, θα καταβληθούν κατά τη διάρκεια του δεύτερου, τρίτου και τέταρτου ακαδημαϊκού έτους αντίστοιχα.

Προκειμένου να χορηγηθεί η δεύτερη, τρίτη και τέταρτη δόση της υποτροφίας, ο υπότροφος πρέπει να υποβάλλει προς τον ΟΤΕ και την COSMOTE την αναλυτική βαθμολογία όλων των εξαμήνων των προηγούμενων ακαδημαϊκών ετών. Σε περίπτωση που ο υπότροφος είναι αλλοδαπός, απαιτείται για τη χορήγηση της δεύτερης, τρίτης και τέταρτης δόσης της υποτροφίας και η υποβολή κάθε φορά, σε ηλεκτρονική μορφή, της ισχύουσας άδειας νόμιμης παραμονής του στην Ελλάδα(όπως προαναφέρθηκε, η υποχρέωση αυτή δεν αφορά σε υπηκόους Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Ε. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ 

Ο υπότροφος αναλαμβάνει την υποχρέωση:
• Να αποδεχτεί, με την ηλεκτρονική κατάθεση της αίτησης, πλήρως όλους τους όρους της παρούσας Προκήρυξης και ότι τα στοιχεία που έχει δηλώσει και υποβάλει είναι πλήρη και αληθή.
• Να ενημερώνει τον ΟΤΕ και την COSMOTE άμεσα για αλλαγές δηλωθέντων στοιχείων, που έχει υποβάλει στην αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα Υποτροφιών και οι οποίες προέκυψαν κατόπιν επιλογής του υποτρόφου και κατά τη διάρκεια των σπουδών του. 
• Να υποβάλει  την αναλυτική βαθμολογία κάθε εξαμήνου φοίτησης, κατόπιν λήψης αποτελεσμάτων της τελευταίας εξεταστικής περιόδου και καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών του. 
• Να προσκομίσει πιστοποιητικό συμπλήρωσης και ολοκλήρωσης των σπουδών του με το τέλος αυτών.
• Να παρασταθεί τόσο στην εκδήλωση βράβευσής του, καθώς και σε κάθε άλλη συναφή εκδήλωση που τυχόν πραγματοποιήσουν ο ΟΤΕ και η COSMOTE, είτε στο πλαίσιο των Υποτροφιών, είτε για την προβολή του θεσμού των Υποτροφιών, συναινώντας στη χρήση του ονόματός του και της φωτογραφίας του στην ιστοσελίδα του ΟΤΕ και της COSMOTE και φωτογραφιών του σε Δελτία Τύπου, σε έντυπα, σε Απολογισμούς Βιώσιμης Ανάπτυξης καθώς και σε ενδεχόμενη συμμετοχή του σε τηλεοπτικά σποτ /video που θα δημοσιεύσουν ο ΟΤΕ και η COSMOTE. • Να ενημερώσει άμεσα, εγγράφως, τον ΟΤΕ και την COSMOTE σε περίπτωση μεταγραφής του σε άλλο Πανεπιστήμιο ή διακοπής σπουδών.

Σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων αυτών του Υποτρόφου, ο ΟΤΕ και η COSMOTE διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν την επιστροφή του ήδη καταβληθέντος ποσού ή/και να διακόψουν τη χορήγηση της Υποτροφίας αναλόγως.ΣΤ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΤΕ/COSMOTE 

Ο ΟΤΕ και η COSMOTE διατηρούν το δικαίωμα να διακόψουν τη χορήγηση της υποτροφίας και να ζητήσουν να τους επιστραφεί τυχόν ήδη καταβληθέν ποσό στις εξής περιπτώσεις:

 

1) Σε περίπτωση που ο υπότροφος διακόψει τις σπουδές του. 
2) Αν από τα υποβληθέντα, από τον ίδιο τον υπότροφο ή το Ίδρυμα Πανεπιστημιακού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, στοιχεία προκύπτει ότι η πρόοδος των σπουδών του δεν είναι ικανοποιητική. Με τον όρο «ικανοποιητική» πρόοδος σπουδών ορίζεται η επιτυχία άνω του 70% των υποχρεωτικών και κατ’ επιλογήν μαθημάτων του εκάστοτε έτους, όπως προκύπτει από την αναλυτική βαθμολογία των εξεταστικών περιόδων του κάθε ακαδημαϊκού έτους.
3) Αν αποδειχθεί ότι το σύνολο ή κάποια από τα στοιχεία που υπέβαλε ο υπότροφος είναι ψευδή ή παραποιημένα με οποιονδήποτε τρόπο. 
4) Στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια των σπουδών του, ο υπότροφος πάψει να  πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα Υποτροφιών (ενδεικτικά, εφόσον λάβει κατά τη διάρκεια των σπουδών του οικονομική ενίσχυση ή υποτροφία από άλλον κρατικό ή ιδιωτικό φορέα του ποσού των 5.000€ και άνω). 
5) Αν ο υπότροφος δεν ενημερώσει άμεσα, εγγράφως, τον ΟΤΕ και την COSMOTE σχετικά με οποιαδήποτε μεταβολή προσωπικών στοιχείων του, που είχε υποβάλλει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής του στο «Πρόγραμμα», η οποία τυχόν θα λάβει χώρα κατά τη διάρκεια των σπουδών του.

6) Σε κάθε άλλη περίπτωση παράβασης από τον υπότροφο των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει σύμφωνα με την παρούσα.

Τα στοιχεία που θα υποβάλλει κάθε υποψήφιος θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για το σκοπό της ανακήρυξης των υποτρόφων και θα γνωστοποιηθούν σε τρίτους μόνο για την εξυπηρέτηση του εν λόγω σκοπού.
 
unnamed56 0
SpoudaZO Team

Δημοσιεύουμε άρθρα που σε ενδιαφέρουν! Έχεις άποψη και αιχμηρή πένα; Γίνε αρθρογράφος με μια απλή εγγραφή στο site και δημοσίευσε τα δικά σου άρθρα και ανταποκρίσεις από τη σχολή σου και την πόλη που σπουδάζεις. Αναφέρουμε πάντα τις πηγές μας αλλά αν κρίνεις ότι το περιεχόμενο μας παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα, επικοινώνησε μαζί μας. Θα απαντήσουμε το συντομότερο δυνατόν. Το SpoudaZO.gr δεν υιοθετεί και δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο των άρθρων και τις απόψεις των συγγραφέων τους

Το ​SpoudaZO.gr δεν φέρει ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου, ​για τα σχόλια που φιλοξενεί μέσω της πλατφόρμας του facebook. Παρακαλούμε να σχολιάζεις με ευγένεια και σεβασμό προς τους συνομιλητές σου. Απόφυγε τις ύβρεις και τους χαρακτηρισμούς. Σε περίπτωση που θεωρείς πως θίγεσαι, ​για οποιονδήποτε λόγο, από κάποιο εξ’ αυτών, ​μπορείς να το αναφέρεις (report) απευθείας στο facebook πατώντας το "x" δεξιά και μετά "αναφορά" καθώς και να επικοινωνήσεις ​μαζί μας, μέσω της φόρμας επικοινωνίας, ώστε να ​προβούμε στις αρμόζουσες ενέργειες.​