sedoni left all cities
sedoni right all cities

Αμειβόμενες θέσεις πρακτικής άσκησης σε υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κύριο Αμειβόμενες θέσεις πρακτικής άσκησης σε υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κάθε χρόνο περισσότεροι από 1.200 νέοι έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες και να μάθουν περισσότερα για την Ένωση χάρη στα προγράμματα πρακτικής άσκησης. Παρακάτω μπορείτε να δείτε αναλυτικά  τις ανοικτές θέσεις για πτυχιούχους σε υπηρεσίες της  Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτήν την περίοδο μπορείτε να υποβάλετε αιτήσεις για αμειβόμενες θέσεις πρακτικής άσκησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών (ΕΚΣΓ), στην Επιτροπή των Περιφερειών, στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στο Γραφείο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο κ.α.

 

Πρακτική Άσκηση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο - Traineeship at the Council of the European Union

Γίνονται δεκτοί:  πτυχιούχοι πανεπιστημίου με αντικείμενο σπουδών το δίκαιο, τις πολιτικές επιστήμες, τις διεθνείς σχέσεις, τα ευρωπαϊκά θέματα και τις οικονομικές επιστήμες. Η Γενική Γραμματεία ζητεί επίσης ασκούμενους με ειδικότητα στους ακόλουθους τομείς : μετάφραση, ανθρώπινοι πόροι, επικοινωνία, εκπαίδευση, επιστήμες της πληροφορικής, γραφικό σχέδιο, πολυμέσα, αγροτική τεχνολογία, βιοχημεία και βιοτεχνολογία, υγεία και ασφάλεια του επισιτισμού, διαχείριση της ενέργειας, περιβάλλον, αεροδιαστημική μηχανική.

Πόλη: Βρυξέλλες

Διάρκεια: 5 μήνες

Μηνιαίο Επίδομα: 1100€

Προθεσμία: 1 Οκτωβρίου 2018 (έναρξη πρακτικής: 1 Φεβρουαρίου)

Περισσότερες Πληροφορίες εδώ

 

Πρακτική Άσκηση στον Τομέα της Μετάφρασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για Πτυχιούχους - Translation Traineeships at the European Parliament

Πρακτική Άσκηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στον τομέα της Μετάφρασης- Translation Traineeships at the European Parliament for university graduates

Δικαιούχοι: Οι περίοδοι πρακτικής άσκησης προορίζονται αποκλειστικά για πτυχιούχους πανεπιστημίων ή ισότιμων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Σκοπός είναι να δώσουν τη δυνατότητα στους ασκούμενους να συμπληρώσουν τις γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και να εξοικειωθούν με τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, ειδικότερα, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Οι υποψήφιοι πρέπει:

 • να έχουν την ιθαγένεια ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή μιας υποψήφιας προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση χώρας;
 • να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία έναρξης της πρακτικής άσκησης;
 • να έχουν αποκτήσει, πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, πανεπιστημιακό πτυχίο, μετά από σπουδές ελάχιστης διάρκειας τριών ετών;
 • να γνωρίζουν άριστα μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή την επίσημη γλώσσα μιας χώρας που είναι υποψήφια προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και πολύ καλά δύο άλλες επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης;
 • να μην έχουν μετάσχει σε άλλη περίοδο πρακτικής άσκησης και να μην έχουν απασχοληθεί για διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων συνεχών εβδομάδων επ’ αμοιβή που βαρύνει τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πόλη: Λουξεμβούργο

Μηνιαίο Επίδομα: 1.252,62€

Προθεσμία: 15 Μαΐου 2018 (έναρξη πρακτικής: 1 Οκτωβρίου)

Περισσότερες Πληροφορίες: εδώ

 

Ευκαιρίες Πρακτικής Άσκησης στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών (ΕΚΣΓ) - Traineeships and Fellowships at the European Centre for Modern Languages (ECML)

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών (ΕΚΣΓ) προσλαμβάνει εκπαιδευόμενους δύο φορές το χρόνο για αμειβόμενη περίοδο πρακτικής άσκησης διάρκειας έξι μηνών. 

Ο κύριος ρόλος του ΕΚΣΓ, το οποίο είναι σώμα  του Συμβουλίου της Ευρώπης, είναι να εφαρμόζει τις γλωσσικές πολιτικές και να προωθεί καινοτόμες πρακτικές  για τη μάθηση και τη διδασκαλία των  σύγχρονων γλωσσών.

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα αναλάβουν ευθύνες και συγκεκριμένα καθήκοντα σε ένα από τους τέσσερεις τομείς του Κέντρου που προτείνονται για εκπαίδευση υποψηφίων. Ο κάθε τομέας αντιστοιχεί σε διαφορετικό τύπο πρακτικής άσκησης:

 • Εξειδίκευση στο χειρισμό της ιστοσελίδας του Κέντρου (Website specialization): Oι εκπαιδευόμενοι θα βοηθούν τον υπεύθυνο (webmaster) της ιστοσελίδας στην καθημερινή εργασία του και θα συμμετέχουν στην ανάπτυξη του δικτυακού τόπου του ΕΚΣΓ. Θα  είναι υπεύθυνοι για τα καθήκοντα που θα τους ανατεθούν, για την συμπλήρωση των εργασιών και για την ακριβή ενημέρωση της ιστοσελίδας και των πληροφοριών που θα δημοσιεύονται  σε αυτήν.
 • Προγραμματισμός και  logistics (The programme and logistics specialization): Οι εκπαιδευόμενοι θα βοηθούν τον υπεύθυνο και το γραμματέα του προγράμματος σε συνεννόηση με τους συντονιστές για τον καθορισμό των διαδικασιών και των πρακτικών  λεπτομερειών, επικοινωνώντας με τους συμμετέχοντες των εργαστηρίων και για την αποστολή του κάθε είδους εγγράφων, επίσης θα  βοηθούν  τις ομάδες και τους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια των  εργαστηρίων και συναντήσεων τους για να ακολουθείτε το πρόγραμμα επιγραμματικά.
 • Εξειδίκευση και Τεκμηρίωση εγγράφων (The documentation specialization – DRC): Οι εκπαιδευόμενοι  θα βοηθούν στην τεκμηρίωση εγγράφων  του ΕΚΣΓ και πρέπει να έχουν ακαδημαϊκό υπόβαθρο  στους  τομείς  των επιστημών βιβλιοθηκονομίας, τεκμηρίωσης ή πληροφοριών. Οι εκπαιδευόμενοι  θα είναι μέλη της ομάδας τεκμηρίωσης και πόρων  του Κέντρου και θα συμμετέχουν  στη διαδικασία εύρεσης  νέων πόρων και τη δημιουργία  προϊόντων ντοκιμαντέρ, καθώς και στις καθημερινές λειτουργίες του τομέα  που συνδέονται με την τεκμηρίωση εγγράφων.
 • Εξειδίκευση στον Τομέα Διοίκησης και Οικονομικών: Οι εκπαιδευόμενοι θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της βάσης δεδομένων που συνδέονται με την υπάρχουσα βάση δεδομένων αλληλογραφίας και στην εφαρμογή της Windream (λογισμικό διαχείρισης εγγράφων), ιδιαίτερα κατά την ανάπτυξη εκπαιδευτικών οδηγών, επίσης θα  συμμετέχουν στις διαδικασίες της οικονομικής τεκμηρίωσης  σε φωτοτυπίες και  ταξινόμηση σύμφωνα με το άρθρο του προϋπολογισμού, την καταγραφή των αποστολών, την προετοιμασία της αλληλογραφίας για το Στρασβούργο, διορθώσεις στη βάση δεδομένων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του ΕΚΣΓ, καταχώριση τραπεζικών στοιχείων στη βάση δεδομένων του ΕΚΣΓ, προετοιμασία εγγράφων  τεκμηρίωσης για τα εκπαιδευτικά εργαστήρια σχετικά με προπληρωμένα εισιτήρια, ξενοδοχεία και κρατήσεις.

Σε όλες τις πιο πάνω ειδικεύσεις , οι ασκούμενοι  πρέπει να αποδείξουν το ομαδικό τους πνεύμα, την ευελιξία τους και το έντονο ενδιαφέρον τους για τις δραστηριότητες του ΕΚΣΓ.

Οι εκπαιδευόμενοι θα λαμβάνουν μηνιαίο εισόδημα αξίας 720 ευρώ.

Το ΕΚΣΓ δεν καλύπτει τα έξοδα ταξιδίου των εκπαιδευομένων προς και από το  Γκρατς. Κάθε μήνα θα γίνεται αφαίρεση αξίας 20 ευρώ από το μισθό των εκπαιδευόμενων για τα έξοδα ασφάλισης τους κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης.

Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να είναι:

 • κατά προτίμηση μεταπτυχιακοί φοιτητές,πολύγλωσσοι (αγγλικά, γαλλικά και, αν είναι δυνατόν, να διαθέτουν βασική γνώση της γερμανικής γλώσσας).​ 

Προθεσμία: 31 Αυγούστου 2018 (για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου)

Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα πρακτικής άσκησης του ΕΚΜΓ

 

Πρακτική Άσκηση στην Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) - Traineeships at the Committee of the Regions

Η Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) παρέχει έναν περιορισμένο αριθμό προγραμμάτων πρακτικής άσκησης, για περίοδο 5   μηνών, για τους νέους πολίτες, από την Ευρώπη και αλλού, προσφέροντάς τους την ευκαιρία να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία σε ένα ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο.

Οι υποψήφιοι πρέπει να:

 • Είναι κάτοχοι πανεπιστημιακού πτυχίου (ή ισοδύναμο δίπλωμα) που χορηγείται πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για τις αιτήσεις.
 • Έχουν άριστη γνώση μίας από τις επίσημες γλώσσες της Κοινότητας και ικανοποιητική γνώση μίας άλλης γλώσσας εργασίας της  ΕΕ (γαλλικά ή αγγλικά).

Θα παρέχεται μηνιαίο εισόδημα (περίπου 1,000 ευρώ μηνιαίως) στους ασκούμενους για όλη την περίοδο που θα διαρκέσει η πρακτική άσκηση.

Προθεσμία: 30 Σεπτεμβρίου 2018 (για την περίοδο Φεβρουαρίου-Ιουλίου)

Οι αιτήσεις θα γίνονται αποκλειστικά μέσω του Διαδικτύου.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

 

Αμειβόμενες περιόδοι πρακτικής άσκησης στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) - Traineeships at the Economic and Social Committee

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) προσφέρει αμειβόμενες περιόδους πρακτικής άσκησης σε αποφοίτους πανεπιστημίου και σε φοιτητές εντός και εκτός Ευρώπης. 

Η ΕΟΚΕ είναι ένα συμβουλευτικό όργανο που δίνει στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών της Ευρώπης την ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών, των συνδικαλιστικών οργανώσεων, των οργανώσεων των αγροτών και των καταναλωτών.

Οι μακροπρόθεσμες περίοδοι πρακτικής άσκησης που προσφέρονται από την ΕΟΚΕ διαρκούν πέντε μήνες, δύο φορές το χρόνο: από 16 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Ιουλίου (περίοδος άνοιξης στην υπηρεσία κατάρτισης) και από 16 Σεπτεμβρίου έως 15 Φεβρουαρίου (φθινοπωρινή περίοδος στην υπηρεσία  άσκησης).

Για να κάνετε αίτηση πρέπει:

 • να είστε απόφοιτος πανεπιστημίου που έχει συμπληρώσει τουλάχιστον τρία χρόνια σπουδών,
 • έχετε άριστη γνώση μίας από τις γλώσσες της ΕΕ και ικανοποιητική γνώση μιας άλλης γλώσσας της ΕΕ, οι υποψήφιοι από τρίτες χώρες πρέπει να έχουν μόνο καλή γνώση μιας άλλης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
 • έχουν αποκτήσει γνώση ενός απο τους τομείς δραστηριότητας  της ΕΟΚΕ κατά τη διάρκεια των σπουδών σας ή με κάποιο άλλο τρόπο.

Προθεσμία: 30 Σεπτεμβρίου 2018 (για την περίοδο Φεβρουαρίου-Ιουλίου)

Σημειώστε ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω του έντυπου διαδικτυακής αίτησης

 

Πρακτική Άσκηση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Traineeship at the Court of Justice

 Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται, κυρίως, στη Διεύθυνση Έρευνας και Τεκμηρίωσης, στη Διεύθυνση Τύπου και Πληροφόρησης, στη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης και στη Διεύθυνση Διερμηνείας

Οι υποψήφιοι, κάτοχοι πανεπιστημιακού τίτλου στις νομικές ή πολιτικές επιστήμες (με ειδίκευση στο δίκαιο) ή, για την πρακτική άσκηση στη Διεύθυνση Διερμηνείας, τίτλων διερμηνείας συνεδριάσεων,

Για υπηρεσιακούς λόγους, είναι επιθυμητή η καλή γνώση της γαλλικής γλώσσας.

Διάρκεια: 5 μήνες

Πόλη: Λουξεμβούργο

Μηνιαίο Επίδομα: Αποφασίζεται ανά περίπτωση

Προθεσμία: 30 Απριλίου 2018 (για την περίοδο Οκτωβρίου-Φεβρουαρίου)

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

 

Πρακτική Άσκηση στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή - European Ombudsman

Γίνονται δεκτοί: πτυχιούχοι Νομικής σε προχωρημένο στάδιο της επαγγελματικής τους κατάρτισης ή έρευνας στο ευρωπαϊκό δίκαιο

Διάρκεια: 4-12 μήνες

Μισθός: Αποφασίζεται ανά περίπτωση

Πόλη: Στρασβούργο ή Βρυξέλλες

Προθεσμία: 30 Απριλίου 2018 (έναρξη πρακτικής: 1 Σεπτεμβρίου)

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

 

Πρακτική Άσκηση στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο - Traineeships at the Court of Auditors

Γίνονται δεκτοί: όσοι έχουν πτυχίο αναγνωρισμένου πανεπιστημίου ή έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τέσσερα εξάμηνα πανεπιστημιακών σπουδών σε τομέα ενδιαφέροντος του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Εσωτερικός έλεγχος / Προϋπολογισμός, Λογιστικά / Διοίκηση, ανθρώπινοι πόροι / Μετάφραση / Επικοινωνία, Διεθνείς σχέσεις / Νομικά) 

Διάρκεια: 3-5 μήνες

Μισθός: 1120€ (ανάλογα με τον διαθέσιμο προϋπολογισμό)

Πόλη: Λουξεμβούργο

Προθεσμία: 31 Μαΐου 2018 (έναρξη πρακτικής: 1 Σεπτεμβρίου)

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

 

Πρακτική Άσκηση και Εκπαιδευτικές Επισκέψεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Traineeships and Study Visits at the European Parliament

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσφέρει τη δυνατότητα  εκπαιδευτικών επισκέψεων που σε πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για λεπτομερή μελέτη συγκεκριμένων αντικειμένων σχετικά με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, είτε μέσω διαβουλεύσεων είτε μέσω των βιβλιοθηκών και των ιστορικών αρχείων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η μέγιστη διάρκεια μιας εκπαιδευτικής επίσκεψης είναι ένας μήνας.

Προθεσμία: 15 Μαΐου 2018 (έναρξη πρακτικής: 1 Οκτωβρίου)

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

 

Πρακτική Άσκηση στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής και στο Ηράκλειο της Κρήτης

Δέχεται αιτήσεις καθόλη τη διάρκεια του έτους. Διαβάστε περισσότερα στο άρθρο μας https://www.eduguide.gr/nea/praktikh-askhsh-ston-eyrwpaiko-organismo-gia-thn-asfaleia-diktyw/

SpoudaZO Team

Δημοσιεύουμε άρθρα που σε ενδιαφέρουν! Έχεις άποψη και αιχμηρή πένα; Γίνε αρθρογράφος με μια απλή εγγραφή στο site και δημοσίευσε τα δικά σου άρθρα και ανταποκρίσεις από τη σχολή σου και την πόλη που σπουδάζεις. Αναφέρουμε πάντα τις πηγές μας αλλά αν κρίνεις ότι το περιεχόμενο μας παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα, επικοινώνησε μαζί μας. Θα απαντήσουμε το συντομότερο δυνατόν. Το SpoudaZO.gr δεν υιοθετεί και δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο των άρθρων και τις απόψεις των συγγραφέων τους

Το ​SpoudaZO.gr δεν φέρει ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου, ​για τα σχόλια που φιλοξενεί μέσω της πλατφόρμας του facebook. Παρακαλούμε να σχολιάζεις με ευγένεια και σεβασμό προς τους συνομιλητές σου. Απόφυγε τις ύβρεις και τους χαρακτηρισμούς. Σε περίπτωση που θεωρείς πως θίγεσαι, ​για οποιονδήποτε λόγο, από κάποιο εξ’ αυτών, ​μπορείς να το αναφέρεις (report) απευθείας στο facebook πατώντας το "x" δεξιά και μετά "αναφορά" καθώς και να επικοινωνήσεις ​μαζί μας, μέσω της φόρμας επικοινωνίας, ώστε να ​προβούμε στις αρμόζουσες ενέργειες.​

18°C

Πάτρα

Συννεφιά

Υγρασία: 63%

Άνεμος: 16.09 km/h

 • 23 Οκτ 2018 20°C 15°C
 • 24 Οκτ 2018 21°C 13°C