Sample Sentoni Left patras
Sample Sentoni Right patras

Προγράμματα Σπουδών με θεματικές ενότητες ετήσιας διάρκειας

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, αποφάσισε, για πρώτη φορά στα είκο- σι χρόνια λειτουργίας του, να προσφέ- ρει τη δυνατότητα σε όσους θα ήθελαν να φοιτήσουν ον Οκτώβριο του 2017 σε προγράμματα σπουδών με Θεματικές Ενότητες ετήσιας διάρκειας να υποβά- λουν την αίτησή τους στο διάστημα από 19 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου 2017. Τα προγράμματα σπουδών είναι τα ακόλου- θα 6 προπτυχιακά και 24 μεταπτυχιακά: Α. Προπτυχιακά Προγράμματα 1. Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες 2. Πληροφορική 3. Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανι- σμών 4. Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό 5. Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό 6. Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός Β. Μεταπτυχιακά Προγράμματα Ειδίκευσης (Πιστωτικές μονάδες: 120 ECTS) 1. ΚοινόΜΠΣ «Master in Business Administration» (ΜΒΑ) ΕΑΠ-Wroclaw 2. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσε- ων 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας 4. Τραπεζική 5. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων 6. Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας 7. Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμι- κές Κατασκευές 8. Διαχείριση Τεχνικών Έργων 9. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός 10. Διαχείριση Αποβλήτων 11. Προχωρημένες Σπουδές στη Φυ- σική 12. Περιβαλλοντική Κατάλυση για Αντι- ρύπανση και Παραγωγή Καθαρής Ενέρ- γειας 13. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγη- τών Φυσικών Επιστημών 14. Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθη- ματικά 15. Συστήματα Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού 16. Γραφικές Τέχνες – Πολυμέσα 17. Σχεδιασμός Φωτισμού 18. Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφι- ακός Ήχος 19. Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/ Διεθνούς Γλώσσας 20. Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας 21. Διδακτικής της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας 22. Επιστήμες της Αγωγής 23. Εκπαίδευση Ενηλίκων 24. Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει απο- κλειστικά μέσω του διαδικτύου από την 19η Ιουλίου 2017 και ώρα 15.00. Το σύστημα υποβολής αιτήσεων θα παρα- μείνει ανοικτό μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των προσφερόμενων θέσε- ων ανά Πρόγραμμα Σπουδών και σε κά- θε περίπτωση όχι πέραν της 2ης Αυγού- στου 2017 και ώρα 15.00. Παράλληλα κατά τη διάρκεια του ιδίου διαστήματος, 19η Ιουλίου 2017 έως και 2η Αυγούστου 2017, θα πρέπει να γίνει η ταχυδρομική αποστολή του φακέλου των δικαιολογητικών. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ «ΤΣΙΤΣΑΡΑ»: Η Πολυτεκνική Οργάνωση Πατρών & Περιχώρων προκηρύσσει τις ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ «ΤΣΙ- ΤΣΑΡΑ» για το Σχολικό Έτος 2017-2018 για παιδιά γυμνασί- ου και λυκείου πολύτεκνων οικογενειών. Συγκεκριμένα: Α . Υποτροφίες Μέσης Εκπαίδευσης Β. Υποτροφίες Ξένων Γλωσσών Προϋποθέσεις (Α) • Βαθμός προηγούμενου σχολικού έτους • Εκκαθαριστικό εφορίας • Θεωρημένη πολυτεκνική κάρτα • Χειρόγραφη αίτηση Προϋποθέσεις (Β) • Εκκαθαριστικό Εφορίας • Θεωρημένη πολυτεκνική κάρτα • Χειρόγραφη αίτηση Υποβολή αιτήσεων – φακέλων στα γραφεία της Οργάνωσης (Σαχτούρη 34-38) έως Δευτέρα 21/8/2017. Το άνοιγμα των φακέλων και η επιλογή θα γίνει δημόσια την Τρίτη 22/8/2017 και ώρα 7 το απόγευμα στα γραφεία της Ορ- γάνωσης ενώπιον κάθε ενδιαφερομένου. πανεπιστημιο πατρων: Το Τμήμα Χημείας του Πα- νεπιστημίου Πατρών διοργανώνει, υπό την Αιγίδα του Πα- νεπιστημίου Πατρών, της Ένωσης Ελλήνων Χημικών και του Ελληνικού Δικτύου Πράσινης Χημείας, το 5ο Πανελλήνιο Συ- νέδριο Πράσινη Χημεία και Βιώσιμη Ανάπτυξη 20-22 Οκτω- βρίου 2017 στην Πάτρα, στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέ- ντρο Πανεπιστημίου Πατρών. Σκοπός του Συνεδρίου είναι να αναδείξει: • Την φιλοσοφία της Πράσινης Χημείας, τη σχέση της με τη Βιομηχανία, την εκπαίδευση, τη βιώσιμη ανάπτυξη, τον κατα- ναλωτή, καθώς και την έρευνα που διεξάγεται στον ελληνικό χώρο σε αυτό το πεδίο. • Το ρόλο και τις δυνατότητες της Πράσινης Χημείας και Πρά- σινης Χημικής Τεχνολογίας στην αντιμετώπιση περιβαλλοντι- κών προβλημάτων, σε τοπική αλλά και παγκόσμια κλίμακα, τα οποία σχετίζονται με απόβλητα, επικίνδυνες χημικές ουσίες, τοξικά, παραγωγή καθαρής ενέργειας, χρήση ανανεώσιμων πρώτων υλών, με τη κλιματική αλλαγή, τη παραγωγή τροφής, την διαχείριση και εκμετάλλευση των απορριμμάτων, την εξα- σφάλιση καθαρού νερού. • Την πολυεπιστημονικότητα της Πράσινης Χημείας στην αντιμετώπιση γενικότερα των παγκόσμιων προβλημάτων που αφορούν την υγεία των ανθρώπων, το περιβάλλον και τη βιω- σιμότητα του πλανήτη μας. Η θεματολογία του Συνεδρίου περιλαμβάνει: • Συνθετική Χημεία Εναλλακτικές μέθοδοι σύνθεσης με: χρή- ση ασφαλέστερων διαλυτών, μείωση της δημιουργίας απο- βλήτων, μείωση επικίνδυνων χημικών ουσιών, Βιοαποικο- δομήσιμα προϊόντα, χωρίς επιβάρυνση του περιβάλλοντος • Χημική Τεχνολογία Σχεδιασμός διεργασιών με: ενεργειακή αποτελεσματικότητα, ελαχιστοποίηση πιθανότητας χημικών ατυχημάτων και ρύπανσης, αξιοποίηση ανανεώσιμων μορ- φών ενέργειας, φωτοβολταϊκά στοιχεία, κυψέλες καυσίμου • Βιοκαύσιμα- Ανανεώσιμοι ενεργειακοί φορείς Σύνθεση ενεργειακών φορέων από: φυτικά έλαια, υδατάνθρακες και κυτταρίνη, διοξείδιο του άνθρακα, Διεργασίες αναμόρφωσης για παραγωγή υδρογόνου • Χημικά και υλικά από βιομάζα με αξιοποίηση: λιγνοκυτταρι- νούχου βιομάζας, αποβλήτων: γεωργικών, αστικών, βιομηχα- νικών, φυτικών ελαίων • Πράσινη Χημεία και Εκπαίδευση • Πράσινη Χημεία και Βιώσιμη Ανάπτυξη Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής είναι ο Χαράλαμπος Μα- τραλής Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Χημείας Πανεπιστη- μίου Πατρών. Corallia: Με σκοπό την ανάδειξη και επιβράβευση και- νοτόμων τεχνολογικών λύσεων στον αγροδιατροφικό τομέα με έμφαση στη γεωργική βιοποικιλότητα, το Corallia προσκαλεί ενδιαφερόμενους να συμμετέχουν στο διαγωνισμό Capsella Acceleration Programme, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί 6-7 Οκτωβρίου 2017 στην Αθήνα. Στο Capsella Acceleration Programme μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή άτομα άνω των 18 ετών χωρίς κανένα περιορισμό στο επίπεδο εκπαίδευσης έως την Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου 2017.

SpoudaZO Team

Δημοσιεύουμε άρθρα που σε ενδιαφέρουν! Έχεις άποψη και αιχμηρή πένα; Γίνε αρθρογράφος με μια απλή εγγραφή στο site και δημοσίευσε τα δικά σου άρθρα και ανταποκρίσεις από τη σχολή σου και την πόλη που σπουδάζεις. Αναφέρουμε πάντα τις πηγές μας αλλά αν κρίνεις ότι το περιεχόμενο μας παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα, επικοινώνησε μαζί μας. Θα απαντήσουμε το συντομότερο δυνατόν. Το SpoudaZO.gr δεν υιοθετεί και δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο των άρθρων και τις απόψεις των συγγραφέων τους

Το ​SpoudaZO.gr δεν φέρει ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου, ​για τα σχόλια που φιλοξενεί μέσω της πλατφόρμας του facebook. Παρακαλούμε να σχολιάζεις με ευγένεια και σεβασμό προς τους συνομιλητές σου. Απόφυγε τις ύβρεις και τους χαρακτηρισμούς. Σε περίπτωση που θεωρείς πως θίγεσαι, ​για οποιονδήποτε λόγο, από κάποιο εξ’ αυτών, ​μπορείς να το αναφέρεις (report) απευθείας στο facebook πατώντας το "x" δεξιά και μετά "αναφορά" καθώς και να επικοινωνήσεις ​μαζί μας, μέσω της φόρμας επικοινωνίας, ώστε να ​προβούμε στις αρμόζουσες ενέργειες.​

12°C

Πάτρα

Scattered Showers

Υγρασία: 94%

Άνεμος: 35.40 km/h

  • 17 Δεκ 2017 14°C 10°C
  • 18 Δεκ 2017 10°C 5°C